فیلم لاتاری با وجود نداشتن تبلیغات شهری و عدم آغاز تبلیغات تلویزیونی در سه روز اول نمایش
توانسته در ردیف صدرنشینان فروش اکران نوروزی باشد.
#لاتاری_تنها_نیست
#فیلم_سینمایی_لاتارى